آشنایی با اعضای محترم هیات مدیره و هیات امنا

هم اکنون موسسه خیریه مهر رضوان به مدد هیات مدیره 9 نفره و هیات امنای 30 نفره خود و با یاری دستان پر مهر و گرم شما در حال فعالیت می باشد.

اعضای هیات مدیره مهر رضوان عبارتند از:

1) مهندس هدايت ملک نژاد اورنگی “مديرعامل موسسه”                               2) آقای سعيد شهراميان “رئيس هيات مديره”

3) مهندس علی ستايش حق “خزانه دار”                                                   4) مهندس مریم آهنگر دربند 

5) محمدصادقی مهریار                                                                         6) آقای محمدحسن امينی   

7)  آقای سلام الله فتاحی ديزناب                                                            8) مهندس علی یگانه “عضو علی البدل”

9) آقای سیدیاسین میراحمدی “عضو علی البدل”

و اعضای محترم هیات امنا به شرح زیر می‌باشد:

1) مهندس هدایت ملک نژاد اورنگی                                                              2) آقای سعيد شهراميان

3) مهندس علی ستايش حق                                                                     4) مهندس علی یگانه

5) آقای محمدحسین آجرپز سعید                                                                 6) دکتر اصغر باقری

7) آقای محمدحسن امينی                                                                         8)  آقای سلام الله فتاحی ديزناب

9) دکتر مولود گردبگلی                                                                              10) آقای محسن محمدخانلو

11)  مهندس محمدرضا فریدی                                                                    12) آقای کریم قاسمی طابق

13)  مهندس موسی علیپور                                                                        14) آقای عبدالله تماری

15) آقای جعفرصدیق جمالی                                                                       16) مهندس فاطمه شربت اوغلی

17) آقای سید یاسین میراحمدی                                                                   18) آقای محمد صادقی مهریار

19)  مهندس محمد سلطانی                                                                       20) آقای محمدرضا گردبگلی

21)  مهندس عبدالله لطفی نقش                                                                   22) مهندس محمدرضا نورآور

23) سید محمدحسن حسینی اسنجان                                                            24) آقای جلال سلطانی

25) دکتر بهزاد وکیلی                                                                                  26) آقای محمد سراسیر

27) دکتر جلیل جبارزاده                                                                               28) آقای علی اشرف افتخاری

29)  مهندس احمد حیدرانلو                                                                          30) مهندس مریم آهنگر دربند (فرزند مهندس احمد آهنگر دربند)

با توجه به راه‌اندازی بخش پرداخت آنلاین، اعضای محترم هیات امنا و مدیره می‌تواند با ذکر مشخصات، اقدام به پرداخت مقرری ماهانه خود جهت هزینه‌های جاری موسسه، نمایند.

توجه: تمامی هزینه‌های جاری و اجرایی موسسه از محل پرداخت‌های اعضای هیات مدیره و هیات امنا تامین می‌شود و در این بخش ریالی از کمک‌های اهدائی خیرین به خانواده‌های نیازمند هزینه نمی‌گردد.


طراحی و میزبانی شیده