آشنایی با اعضای محترم هیات مدیره و هیات امنا

هم اکنون موسسه خیریه مهر رضوان به مدد هیات مدیره ۹ نفره و هیات امنای ۳۰ نفره خود و با یاری دستان پر مهر و گرم شما در حال فعالیت می باشد.

اعضای هیات مدیره مهر رضوان عبارتند از:

۱) مهندس هدایت ملک نژاد اورنگی “مدیرعامل موسسه”                         ۲) آقای سعید شهرامیان “رئیس هیات مدیره”

۳) مهندس علی ستایش حق “خزانه دار”                                             ۴) دکتر مولود گردبگلی

۵) آقای سیداسماعیل حسینی                                                          ۶) مهندس فاطمه شربت اوغلی

۷) آقای محمدحسن امینی                                                                ۸) آقای سلام الله فتاحی دیزناب

۹) مهندس عبدالله فرهنگی

و اعضای محترم هیات امنا به شرح زیر می‌باشد:

۱) آقای محسن مهدی زاده                                                               ۲) مهندس محمدرضا فریدی

۳) آقای کریم قاسمی طابق                                                              ۴) مهندس موسی علیپور

۵) آقای عبدلله تماری                                                                       ۶) آقای جعفر صدیق جمالی

۷) آقای یاسین احمدی                                                                      ۸) مهندس احمد حیدرانلو

۹) آقای محمد صادقی مهریار                                                             ۱۰) مهندس محمد سلطانی

۱۱) آقای محمدرضا گردبگلی                                                              ۱۲) مهندس عبدلله لطفی نقش

۱۳) آقای سید محمدحسن حسینی اسنجان                                          ۱۴) آقای محمد زارعی گوار

۱۵) دکتر بهزاد وکیلی                                                                      ۱۶) آقای محمد سراسیر

۱۷) دکتر جلیل جبارزاده                                                                   ۱۸) مهندس محمدرضا نورآور

۱۹) آقای علی اشرف افتخاری                                                           ۲۰) آقای جلال سلطانی

۲۱) مهندس مریم آهنگر دربند (فرزند مهندس احمد آهنگر دربند)

با توجه به راه‌اندازی بخش پرداخت آنلاین، اعضای محترم هیات امنا و مدیره می‌تواند با ذکر مشخصات، اقدام به پرداخت مقرری ماهانه خود جهت هزینه‌های جاری موسسه، نمایند.

توجه: تمامی هزینه‌های جاری و اجرایی موسسه از محل پرداخت‌های اعضای هیات مدیره و هیات امنا تامین می‌شود و در این بخش ریالی از کمک‌های اهدائی خیرین به خانواده‌های نیازمند هزینه نمی‌گردد.


طراحی و میزبانی آیسل